Loading color scheme

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για σκοπούς εξυπηρέτησης λειτουργίας της επιχείρησης

1. Σκοπός της επεξεργασίας
Η ενημέρωση που ακολουθεί περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η ΔΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ («εμείς», «μας» «εμάς») επεξεργάζεται προσωπικά σας στοιχεία με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της. Θα επεξεργασθούμε τα στοιχεία σας τα οποία σημειώνετε στην φόρμα υποβολής πρόσληψης εργαζομένου , δηλαδή δεδομένα σχετικά με εσάς (ονοματεπώνυμό, στοιχεία και προτιμήσεις επικοινωνίας) (συλλογικά «Προσωπικά Δεδομένα»).

2. Νομική βάση για την επεξεργασία
Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας αποτελεί η παροχή συγκατάθεσης από μέρους σας [άρθρο 6 παρ. 1(α) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)]. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν από την ανάκλησή της.

3. Διαβιβάσεις και αποδέκτες
Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας ενδέχεται τα δεδομένα σας να κοινοποιηθούν από την ΔΙΑΣ Μ. ΙΚΕ σε άλλα πρόσωπα στα οποία η ΔΙΑΣ Μ. ΙΚΕ έχει αναθέσει την παροχή σχετικών με τους ανωτέρω σκοπούς υπηρεσιών, όπως σε συνεργαζόμενες εταιρείες, εταιρείες έρευνας αγοράς και έρευνας ικανοποίησης πελατών, εταιρείες παροχής υπηρεσιών κλπ. Στην περίπτωση αυτή τα δεδομένα σας θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τους εν λόγω αποδέκτες. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη διαβίβαση δεδομένων σας εκτός του Ε.Ο.Χ. για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας, λόγω της κοινοποίησης των δεδομένων σας στους εν λόγω αποδέκτες, θα υπόκειται σε ενδεδειγμένες και κατάλληλες εγγυήσεις και προϋποθέσεις για την εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας δεδομένων, π.χ. συμφωνίες διαβίβασης βασισμένες σε εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η ΔΙΑΣ Μ. ΙΚΕ προστατεύει τα προσωπικά σας στοιχεία όταν διαβιβάζονται εκτός Ε.Ο.Χ. ή για να προμηθευτείτε αντίγραφο των εγγυήσεων που εφαρμόζουμε για την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων όταν διαβιβάζονται, παρακαλούμε απευθυνθείτε εδώ: ΔΙΑΣ Μ. ΙΚΕ (οδός 2Ο ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑ) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@diaskal.gr.


4. Περίοδος διατήρησης
Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών (υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχετε στο μεταξύ ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας) και γενικά για όσο χρονικό διάστημα επιτρέπεται ή επιβάλλεται εκ του νόμου.

Τα δικαιώματά σας
Υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία (GDPR), έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας:

Δικαίωμα πρόσβασης
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΔΙΑΣ Μ. ΙΚΕ προκειμένου να σας ενημερώσουμε και σας εξηγήσουμε εάν και ποια δεδομένα τηρούμε για εσάς, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε. Μπορείτε επίσης να αιτηθείτε αντίγραφο των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που τηρεί η ΔΙΑΣ Μ. ΙΚΕ για εσάς.

Δικαίωμα διόρθωσης
Εάν πιστεύετε ότι τα δεδομένα σας δεν είναι ακριβή ή πρέπει να επικαιροποιηθούν, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη συμπλήρωση ελλιπών στοιχείων.

Δικαίωμα διαγραφής
Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως, π.χ. όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία, μπορείτε να ζητήσετε από την ΔΙΑΣ Μ. ΙΚΕ τη διαγραφή τους.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Εάν θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας δεν είναι ακριβή, ή η επεξεργασία τους είναι παράνομη ή θεωρείτε ότι τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον στην ΔΙΑΣ Μ. ΙΚΕ ή έχετε αντιρρήσεις ως προς την αυτοματοποιημένη επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας.

Δικαίωμα εναντίωσης
Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από την ΔΙΑΣ Μ. ΙΚΕ για λόγους που σας αφορούν και σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, εκτός, μεταξύ άλλων, και αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να προβάλλετε αντιρρήσεις όταν μια απόφαση που σας αφορά βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και η απόφαση αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα ή σας επηρεάζει σημαντικά (ισχύουν εκ του νόμου εξαιρέσεις).


Δικαίωμα φορητότητας
Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σας σε άλλον οργανισμό (υπεύθυνο επεξεργασίας), το οποίο θα υποδείξετε στην ΔΙΑΣ Μ. ΙΚΕ.
Μπορείτε να ενημερωθείτε περαιτέρω και αναλυτικότερα σχετικά με τα δικαιώματά σας επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εδώ. Αν έχετε ερωτήματα ή ανησυχίες, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση email info@diaskal.gr ή όπως όπως περιγράφεται κατωτέρω στην ενότητα 7, ασκώντας τα δικαιώματά σας (πρόσβασης, αντίρρησης, κτλ.) και θα απαντήσουμε.

6. Υποβολή καταγγελίας
Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας. Η ΑΠΔΠΧ εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23). Σχετικά με την αρμοδιότητα της ΑΠΔΠΧ και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΑΠΔΠΧ (www.dpa.gr).

7. Επικοινωνία με την ΔΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.
Προκειμένου να επικοινωνήσετε με την ΔΙΑΣ Μ.ΙΚΕ ή/και να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που αναφέρονται ανωτέρω στην ενότητα 5, μπορείτε να απευθυνθείτε εδώ: ΔΙΑΣ Μ. ΙΚΕ 2Ο ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑ, ή στη διεύθυνση email info@diaskal.gr. Στοιχεία επικοινωνίας Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΔΙΑΣ Μ.ΙΚΕ:papagiannidias@gmail.com